ALGEMENE VOORWAARDEN

Uw aankoop wordt gereguleerd door de Noorse contractwet, de consumenten-beschermingswet, inclusief bijvoorbeeld de consumenten-aankoopwet, het herroepingsrecht, en de e-commerce wet. Voor zover de wetten verplicht zijn, en wanneer u een consument bent, zullen deze wetten voorrang hebben op de bepalingen uit deze overeenkomst.

1 Algemeen

‘De overeenkomst’ bestaat uit 1) Informatie die Bag’in voorziet over het product en de aankoop van het product in de online winkel (inclusief informatie over de aard van het product, de hoeveelheid, kwaliteit, andere eigenschappen, prijs en bestelvoorwaarden) en / of 2) Elke directe correspondentie tussen de partijen (b.v. email) en/of
3) De verkoopvoorwaarden (‘De Overeenkomst’).

In het geval van een conflicterende informatie tussen hetgeen Bag’in heeft versterkt in de bestelmodule van de online winkel, directe correspondentie tussen de partijen en ‘de overeenkomst’, zal de directe correspondentie tussen de partijen en de informatie verstrekt in de bestelmodule voorrang hebben op de verkoopwaarden, zolang deze niet in strijd is met verplichte wetgeving.

‘De overeenkomst’ is van toepassing wanneer u als consument of klant een bestelling plaatst voor een Bag’in product in onze online winkel. De overeenkomst is aangegaan tussen u en Bag’in AS, organisatienummer 919583673 (“Bagin’in”, “wij” of “ons”). Bedrijfsnaam: Bag’in AS. Contactadres: Ekeveien 19, 1446 Drøbak, Noorwegen. Email: kunde@bagin.no Telefoonnummer: +49 64 80 80 03

U dient de bevoegdheid te hebben om bindende overeenkomsten aan te gaan en via de website/webwinkel te bestellen. Volgens de Noorse wet accepteert Bag’in geen aankopen op krediet voor personen onder de 18 jaar. U bevestigt hierbij dat u bevoegd bent om een overeenkomst tot aankoop in de online winkel aan te gaan.

Bag’in behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen als dergelijke wijzigingen passend zijn in het licht van de bedrijfsvoering. In het geval van een wijziging in ‘De Overeenkomst’ zullen wij u 14 dagen voordat de wijzigingen van kracht worden op de hoogte stellen van de betreffende wijziging(en). Er zal te allen tijde een bijgewerkte versie van de voorwaarden op de Website staan, en we raden daarom aan deze van tijd tot tijd te controleren.

2. Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief copyright op afbeeldingen en inhoud op de website, ontwerp en lay-out van de producten, domein, handelsmerken, etc. zijn eigendom van Bag’in. Elk gebruik van de site en de inhoud ervan, inclusief het kopiëren of opslaan van alle of een deel van de inhoud, voor andere doeleinden dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik is verboden zonder toestemming van Bag’in.

3. Prijzen 

De prijzen die staan vermeld in de webshop zijn inclusief btw. Informatie over de totale kosten die u moet betalen, inclusief alle belastingen (BTW, douane enz.) en leveringskosten (verzending, portokosten, factuurkosten, verpakking, enz.) evenals een specificatie van de individuele onderdelen van de totale prijs, worden gegeven voordat u bestelt. (Leveringen van goederen aan Spitsbergen of het Jan Mayen eiland worden verkocht zonder toevoeging van btw).

4. Product 

Bag’in behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, toeslagen op te nemen en productinformatie, zoals productafbeeldingen en verkoopinformatie, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De beschikbare productafbeeldingen en informatieteksten geven het product zo realistisch mogelijk weer. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten op de site te maken en kunnen niet garanderen dat alle afbeeldingen het exacte uiterlijk van het product weergeven. Afbeeldingen kunnen variëren afhankelijk van de kleurinstellingen van uw scherm. Alle afbeeldingen dienen alleen als illustraties te worden beschouwd en zijn geen garantie voor het juiste uiterlijk en de juiste kenmerken.

5. Het aangaan van ´De Overeenkomst´ 

‘De Overeenkomst’ is bindend voor beide partijen wanneer uw bestelling is ontvangen door Bag’in. Een partij is echter niet aan de overeenkomst gebonden indien er typfouten zijn gemaakt door de consument of door Bag’in, in de bestelmodule van de webwinkel of in de bestelling, en de andere partij besefte of had moeten beseffen dat zo’n fout bestond.

6. Orderbevestiging 

Zodra Bag’in uw bestelling heeft ontvangen, zullen we de bestelling zonder onnodige vertraging bevestigen door u een orderbevestiging te sturen. U wordt aangemoedigd om te controleren of de orderbevestiging overeenkomt met de bestelling wat betreft hoeveelheid, artikeltype, prijs, enz. Als er geen correspondentie is tussen de bestelling en de orderbevestiging, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de verkoper.

7. Betaling 

U kunt ervoor kiezen om met creditcard of bankpas te betalen of u kunt een factuur te laten opmaken. Tenzij betaling per factuur door ons wordt geaccepteerd na een kredietcontrole, dient u de aankoopprijs vooraf te betalen. Klarna wordt gebruikt als betalingspartner. Bij betaling per factuur wordt de factuur aan de klant opgemaakt wanneer het artikel wordt verzonden. De betalingstermijn staat vermeld op de factuur en is minimaal 14 dagen na ontvangst. Als u jonger bent dan 18 jaar, kunt u alleen direct betalen bij aflevering van het artikel door Bag’in of bij bezorging van het artikel per post.

8. Levering

Levering van het Bag’in artikel vindt plaats op de wijze, de plaats en het tijdstip zoals aangegeven in de bestelmodule van de webwinkel. Als de levertijd niet in de bestelmodule is vermeld, moet Bag’in het artikel binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling van de klant afleveren. Wanneer Bag’in de verzending naar de klant verzorgt, zijn wij verplicht het artikel op een geschikte manier en tegen de normale voorwaarden voor dergelijk transport naar de bestemming te laten verzenden. De bestemming is gewoonlijk per adres van de klant/koper, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.

9. Risico voor het item 

Elk risico met betrekking tot het artikel gaat over op de klant wanneer een product door u wordt overgenomen in overeenstemming met ‘De Overeenkomst’. Als de levertijd is verstreken en u een artikel dat u onder ‘De Overeenkomst’ tot uw beschikking heeft gesteld gekregen niet afhaalt of in bezit neemt, heeft u nog steeds het risico van verlies of beschadiging door eigenschappen van het artikel zelf.

10. Herroepingsrecht 

U kunt de aankoop van het artikel annuleren in overeenstemming met de bepalingen van de Wet op het herroepingsrecht (7). Herroepingsrecht houdt in dat u het artikel zonder reden aan Bag’in kunt retourneren, ook als er geen defect aan het product is, en zelfs als het niet is afgeleverd. U dient de verkoper binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel, de voorgeschreven informatie over het herroepingsrecht en het herroepingsformulier, op de hoogte te brengen van het gebruik van het herroepingsrecht. In het geval u het herroepingsformulier en de benodigde informatie op een later tijdstip ontvangt dan bij de bezorging van het artikel, begint de herroepingstermijn te lopen vanaf de dag dat u het herroepingsrecht formulier en de informatie hebt ontvangen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u het bericht dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. In alle gevallen verstrijkt de herroepingstermijn 12 maanden na het verstrijken van de oorspronkelijke termijn van 14 dagen. De kennisgeving van gebruik van het herroepingsrecht moet om bewijsredenen schriftelijk zijn (formulier voor herroeping, e-mail, fax of brief) en moet informatie bevatten over hoe u het artikel aan Bag’in wilt retourneren . Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht moet het artikel binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 14 dagen na de mededeling dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, aan Bag’in zijn geretourneerd. Bagin is verplicht het volledige aankoopbedrag en de bezorgkosten aan u terug te betalen binnen 14 dagen vanaf de dag dat wij het artikel of de afhaal bon hebben ontvangen of het artikel aan ons ter beschikking is gesteld. De kosten van de retourzending dient u zelf te betalen. We kunnen de betaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u documentatie hebt ingediend dat de goederen zijn teruggestuurd, of totdat een van deze situaties zich voordoet. U kunt het product eerst bekijken voordat u besluit de aankoop terug te draaien. Het artikel moet in dezelfde staat en hoeveelheid aan ons kunnen worden geretourneerd als toen u het ontving. Stuur het artikel indien mogelijk in de originele verpakking naar ons terug. U bent verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling van de goederen dan nodig is om hun aard, eigenschappen en functie vast te stellen.

11. Onderzoeken van het item 

Wanneer u het artikel ontvangt, moet u in redelijke mate controleren of het in overeenstemming is met de bestelling, tijdens het transport is beschadigd of anderszins defect is. Indien het artikel niet overeenstemt met de bestelling of gebreken vertoont, dient u Bag’in in geval van een klacht op de hoogte te brengen, conform artikel 11 van het contract.

12. Klacht in geval van defect en termijn voor het melden van claims in geval van vertraging

Bag’in heeft een wettelijke verplichting om een ​​contractueel artikel te leveren. Als het artikel een gebrek vertoont, moet u ons binnen een redelijke termijn en uiterlijk twee maanden nadat u het gebrek heeft ontdekt, hiervan op de hoogte stellen. Klachten moeten uiterlijk binnen vijf jaar worden ingediend. Het bericht aan Bag’in of de kredietverstrekker moet schriftelijk zijn (e-mail, fax of brief). Om een ​​klacht in te dienen, stuurt u een e-mail naar kunde@bagin.no, waarin u het probleem beschrijft. In geval van vertraging, moet binnen een redelijke termijn nadat de levertijd is verstreken en het artikel niet is afgeleverd een claim bij de verkoper worden gemaakt. Als het artikel met een creditcard is betaald, kunt u er ook voor kiezen om claims rechtstreeks naar de creditcardmaatschappij te sturen en hen te verwittigen. Indien het artikel een defect vertoont en dit niet aan u of aan omstandigheden van uw kant ligt, kunt u volgens de regels in de Wet consumentenkoop hoofdstuk 6 afhankelijk van de omstandigheden de aankoopprijs inhouden, kiezen tussen correctie en herlevering, prijsverlaging eisen, de overeenkomst ontbinden en/of schadevergoeding van ons vorderen.

13. Kopersrechten bij vertraging en niet-levering en deadline voor het melden van claims.

Als Bag’in het artikel niet of te laat aflevert in overeenstemming met de overeenkomst tussen de partijen, en dit niet aan u of aan omstandigheden van uw kant komt, kunt u volgens de regels in de Wet consumentenkoop, hoofdstuk 5, de koopprijs inhouden, nakoming eisen, de overeenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vorderen van Bag’in.

14. Aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot uw bewezen en gedocumenteerde financiële schade. De vergoeding dekt geen schade als gevolg van persoonlijk letsel of schade die zich in uw bedrijf kan voordoen. Bag’in is vrijgesteld van aansprakelijkheid en andere boetes als de uitvoering van het contract wordt belemmerd of vertraagd door omstandigheden buiten onze controle of bij overmacht, zoals natuurrampen, oorlog, stakingen, enz.

15. Bag’ins-rechten bij wanbetaling van de koper 

Indien u niet betaalt of de overige verplichtingen uit hoofde van ‘De Overeenkomst’ of de wet niet nakomt, en dit niet te wijten is aan Bag’in of omstandigheden onzerzijds, kunnen wij volgens de regels in de Consumentenkoopwet hoofdstuk 9, afhankelijk van de omstandigheden, het artikel achterhouden, nakoming van de overeenkomst eisen, alsmede schadevergoeding van u eisen. Ook zullen wij, afhankelijk van de omstandigheden, rente bij niet-tijdige betaling, incassokosten en een redelijke vergoeding voor niet afgehaalde goederen kunnen vorderen.

16. Garantie 

De garantieperiode is 5 jaar vanaf de datum van aankoop. De garantie is van toepassing op het Bag’in-product en niet op de artikelen/producten/goederen enz. die Bag’in gebruikt om te beschermen of op te slaan. Als u aanspraak wilt maken op vergoeding onder deze garantie, vraag dan de procedure voor het claimen aan. Vul bijvoorbeeld het contactformulier in, dien een garantiebewijs in, etc. De kosten verbonden aan het retourneren worden betaald door Bag’in. De garantie dekt geen: – Fouten of schade door onjuist gebruik of onvoorzichtigheid – Fouten of schade door ongeautoriseerde reparatie of wijziging – Fouten of schade die ontstaan door overmacht (natuurrampen, brand, oorlog, etc.) – Esthetische veranderingen die optreden tijdens normale slijtage en veroudering. Als Bag’in één van de hierboven beschreven problemen vindt, wordt het product teruggestuurd naar de klant. Houd er rekening mee dat u in dergelijke gevallen de reparatie/vervanging moet betalen, ook als de garantie nog geldig is.

17. Conflictoplossing 

Partijen zullen zich inspannen om eventuele geschillen op vriendelijke wijze op te lossen. Voor hulp bij een eventueel geschil met de verkoper kunt u contact opnemen met de Consumentenraad. Indien na bemiddeling in de Consumentenraad geen minnelijke schikking wordt bereikt, kunnen partijen de Consumentenraad schriftelijk verzoeken het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Consumentenzaken.

18. Rechtskeuze en plaats

Op deze Overeenkomst is de Noorse wetgeving van toepassing. Geschillen zullen, voor zover mogelijk, in der minne worden opgelost. Alle geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden beslecht door uw gewone rechtbank, de rechtbank van uw woonplaats..